Wednesday, April 25, 2018
Sha'baan 9, 1439
Vote

How often do you recite Quran?

Daily - I rarely miss it. At least once a week. Once in a while. I have not recited Quran in a long time.
Your brief case Rating Send to a friend Download Listen Number of files
0 0 0 23665 8632 43

Hafs from 'Aasem ، Mourattal
Al-'Aadiyaat
 mp3
Al-Qaari'ah
 mp3
At-Takaathur
 mp3

Hafs from 'Aasem ، Mourattal (Whole Qur'aan)
Al-Faatihah
 mp3
Al-An'aam
 mp3
Al-Anfaal
 mp3
Yoonus
 mp3
Hood
 mp3
Yoosuf
 mp3
Ibraaheem
 mp3
Al-Hijr
 mp3
Al-Israa'
 mp3
Al-Kahf
 mp3
Maryam
 mp3
Taa Haa
 mp3
Al-Anbiyaa'
 mp3
Al-Hajj
 mp3
Al-Mu'minoon
 mp3
An-Noor
 mp3
Al-Furqaan
 mp3
Ash-Shu'araa'
 mp3
Al-Qasas
 mp3
Al-'Ankaboot
 mp3
Ar-Room
 mp3
Luqmaan
 mp3
As-Sajdah
 mp3
Al-Ahzaab
 mp3
Saba'
 mp3
Faatir
 mp3
Yaa Seen
 mp3
As-Saaffaat
 mp3
Saad
 mp3
Az-Zumar
 mp3
Ghaafir
 mp3
Fussilat
 mp3
Ash-Shoora
 mp3
Ad-Dukhaan
 mp3
Al-Jaathiyah
 mp3
Al-Ahqaaf
 mp3
Muhammad
 mp3
Al-Fath
 mp3
Al-Hujuraat
 mp3
Qaaf
 mp3
 
All rights reserved to IslamWeb. © 2018