1.   

Hafs nach Âsim

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)

   Murattal (Vortrag im Gebet)

   Murattal (Qurânvortrag - Vortrag im Gebet)

  

  1.   

Schu‘ba nach Âsim

   Murattal (Qurânvortrag - Vortrag im Gebet)