1.   

Hafs nach Âsim

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)

  1.   

Chalaf nach Hamza

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)

  1.   

Ad-Dr nach Ab Amr

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)

  1.   

Challd nach Hamza

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)

  1.   

Schuba nach Âsim

   Murattal (Normaler mittellanger Vortrag)