English| Deutsch| Français| Español

  !  


: 3172

.

> > >
.
ء ɡ ѡ ǿ ɡ ./ 堠 .


ɡ ɡ ɡ .
ɡ ɡ .